Executiva

La llei estableix el dret dels treballadors a crear i afiliar-se a sindicats, així com l’organització de les activitats sindicals (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical – LOLS). Els afiliats tenen el dret d’elegir lliurement els seus representants dins de cada sindicat (art. 2, 1.c). Els treballadors afiliats poden, en l’empresa o centre de treball, constituir seccions sindicals (segons els estatuts del seu sindicat), fer reunions, fora de les hores de treball i sense pertorbar l’activitat normal de l’empresa, i rebre informació del seu sindicat (art. 8. 1). Les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen a la seva disposició un tauler d’anuncis, local, i possibilitat de negociació col·lectiva (art. 8.2). Les seccions sindicals estan representades per delegats sindicals.

La Secció Sindical és el conjunt de treballadors afiliats a un sindicat, dins d’una empresa. Està formada per tots ells i per les Federacions Sindicals.

Com a mínim ha de tenir un secretari i un secretari general. A més, pot tenir Secretaris per a les diferents comissions o tasques que es formin (Comunicació, Seguretat i Salut, Acció Sindical, Formació …).

Secretaria General: Paco Rojano Aguirre (Córdoba)

Secretaria de Organització: Susana Pérez Díaz (Asturias)
Secretaria d’Acció Sindical: Lis Rubio Salva (Valencia)
Secretaria d’Administració: Antonio Gutiérrez Matas (Barcelona)
Secretaria de Comunicació: Amado Sosa Garcia (Málaga)
Secretaria d’Igualtat i Conciliació: Mercedes Martín Vicente (Zaragoza)
Secretaria Executiva: José Alberto López Sall (Tenerife)
Secretaria Executiva: Javier Muñiz Ortin (Madrid)

El funcionament de la Secció Sindical és democràtic. Els afiliats elegeixen un seguit de persones d’entre ells perquè organitzin les activitats sindicals. El temps que se li dedica pot venir de tres fonts:

Representació dels treballadors: Aquells membres de la Secció Sindical que han estat elegits pels treballadors i pertanyen al Comitè d’Empresa disposen d’un crèdit horari per a la realització de les funcions sindicals.

Delegat Sindical: Els delegats sindicals compten també amb crèdit horari.

Temps particular: Qualsevol altre afiliat que vulgui col·laborar en les activitats de la Secció Sindical a de dedicar a això temps particular.

Aquestes persones poden ser elegides per a diversos càrrecs. Els càrrecs imprescindibles són el de Secretari General i Secretari, però pot haver altres com a responsables de comunicació, de formació, de seguretat i salut, etc.

També es pot triar un Comitè Executiu, és a dir, un grup de persones, i aquest organitza després les tasques.

A la secció sindical es fan diverses coses: D’una banda es vigila el normal funcionament de l’empresa (compliment de les lleis, procediments, etc.). D’altra banda es preparen propostes de negociació.

A falta de conveni col·lectiu que indiqui més atribucions, les seccions sindicals dels sindicats més representatius (com és UGT) i els que compten amb presència als comitès d’empresa, tenen els drets (art. 8 de la LOLS):

Comptar amb un tauler d’anuncis i local en l’empresa per la negociació col·lectiva.

A més, el dret a informació i reunió amb els seus afiliats i a la resta de la plantilla. Això, que pot semblar poc, és molta feina, si es realitza seriosament. La responsabilitat de negociació col·lectiva afecta al conjunt de treballadors, i els dota d’una força enfront de l’empresa que no tenen individualment. Com sol dir-se, la unió fa la força.

Quí integra l'Executiva?

Paco Rojano Aguirre

Paco Rojano Aguirre

Secretaria General

Susana Pérez Díaz

Susana Pérez Díaz

Secretaria de Organització

Lis Rubio Salva

Lis Rubio Salva

Secretaria d'Acció Sindical

Antonio Gutiérrez Matas

Antonio Gutiérrez Matas

Secretaria d'Administració

Amado Sosa Garcia

Amado Sosa Garcia

Secretaria de Comunicació

Mercedes Martín Vicente

Mercedes Martín Vicente

Secretaria d'Igualtat i Conciliació

José Alberto López Sall

José Alberto López Sall

Secretaria Executiva

Javier Muñiz Ortin

Javier Muñiz Ortin

Secretaria Executiva

Renda 2020

Afília't a la UGT

Descomptes en assegurances

SERdUGT

Calendari Laboral